Pandoras eske

Forhandlingen om en bilateral frihandelsavtale med Kina ble gjenopptatt i august 2017 etter at den hadde blitt satt på vent som en del av Kinas straff mot Norge da Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Problemene rundt en slik avtale har vært diskutert flere ganger tidligere i denne bloggen. Her er konklusjonen at regjeringen må vise ansvar, og stanse frihandelsavtalen før den legges fram for Stortinget.

Debattmøte ved Norsk PEN

Den 29. september arrangerte Norsk PEN en paneldebatt om temaet. Panelet bestod av fem deltakere som belyste problemstillingene fra ulike synsvinkler. Innledningsvis fikk panelet muligheten til å gi en oversikt over sine synspunkter, deretter fulgte en diskusjon ledet av en moderator, og avslutningsvis fikk publikum anledning til å stille spørsmål. Dette var en svært lærerik debatt, som varte i en og en halv time, og som er tilgjengelig på YouTube.

Fra regjeringen var næringsminister Iselin Nybø til stede. Hennes begrunnelse for at Norge er i gang med å utarbeide en frihandelsavtale med Kina, var generell: Frihandel knytter land sammen og gir en bedre økonomisk utvikling for begge parter. Frihandel kan gi forutsigbarhet, ordninger for tvisteløsning og et avtalegrunnlag som kan styrke rettigheter.

De fleste frihandelsavtaler kan selvfølgelig ha disse positive virkningene. Men eksisterende erfaringer med andre partnere er ingen garanti for at alle fremtidige avtaler vil ha samme effekt. Det som var svært bekymringsfullt med Nybøs innlegg var at hun i liten grad anerkjente at Kina vil være en avtalepartner ulik alle andre. Riktignok erkjente Nybø ved en anledning at det finnes problemer som er knyttet til Kina og ikke andre land. Men særlig dypt stakk ikke dette, for hun spurte paneldeltakerne som var kritiske om de prinsipielt var imot frihandelsavtaler, også med totalitære land, bare ikke akkurat med Kina. Spørsmålet er jo greit nok, men samtlige paneldeltakere hadde da allerede brukt mesteparten av sin taletid til å forklare nettopp hvorfor Kina er i en særstilling. Dette forsøket fra Nybøs side på å implisitt sidestille styret i Beijing med ledelsen i andre totalitære land var altså for lengst tilbakevist av de andre i panelet.

Kinas økonomiske muskler

Norge ble straffet av Kina da Nobels fredspris ble tildelt Liu Xiaobo i 2010. Kina er en supermakt som bruker sine økonomiske muskler til å påvirke selvstendige nasjoners ytringer på den internasjonale scene, ved å iverksette betydelige straffetiltak mot land som ikke danser etter diktaturets pipe. I bilaterale avtaler med så og si alle verdens land vil Kina være en dominerende part. Norge er selvfølgelig ikke noe unntak.

Næringsminister Nybø, vi har ingen frihandelsavtale med noe land som kan sammenliknes med Kina. Derfor kan vi heller ikke bruke erfaring fra Norges eksisterende frihandelsavtaler.

Tilfellet Australia

Vi kan lære av Australia, som inngikk en frihandelsavtale med Kina i 2015. Forutsigbarheten Nybø og hennes departement argumenterer for, har ikke vært lett å få øye på: Allerede i 2016 så Australia seg nødt til å ilegge straffetoll på kinesisk stål fordi Kina da begynte å eksportere stål til Australia, til priser under produksjonskostnad. Kina reagerte med å innlede en granskning av eksport av byggkorn fra Australia. Med pandemien kom et initiativ fra Australia om en internasjonal undersøkelse av virusets opprinnelse, og noen uker senere ila kinesiske myndigheter en straffetoll på 80% på byggkorn fra Australia. Australske protester mot straffetollen ble avvist fra Beijing tidlig i november.

Beijings forsøk på å tvinge Canberra i kne har ikke begrenset seg til straffetoll på byggkorn. Andre metoder som ikke er direkte brudd på frihandelsavtalen, har vært i bruk i forsøk på å kneble Australias regjering. Omtrent samtidig med at den omtalte straffetollen ble innført, valgte Kina å nekte fire av Australias største slakterier å eksportere storfekjøtt til Kina. I oktober beordret Beijing stans i kjøp av av australsk bomull til spinnerier i Kina. For få uker siden lot kinesiske myndigheter et parti med hummer ligge og forderve på rullebanen på flyplassen i Shanghai. Omtrent samtidig dukket det opp barkebiller i tømmer som er importert til Kina. Slik forsøker Kina å straffe australske næringsdrivende uten formelt å bryte frihandelsavtalen, for å skape motstand internt i Australia mot landets regjering.

Kina har også igangsatt en granskning av Australias vinindustri, begrunnet med mistanke om subsidiering og dumping av vin i det kinesiske markedet. To australske journalister som arbeidet i Kina måtte i all hast søke sikkerhet i Australias ambassade og konsulat etter at de hadde blitt oppsøkt av kinesisk sikkerhetpoliti om natten. Etter initiativet om virusgranskningen har Australia blitt tildelt plass i Beijings fryseboks. Temperaturen i fryseboksen virker også å ha falt mange grader siden Norges opphold der. Men Australia stritter mot: Regjeringen Morrison er i ferd med å drive gjennom lovgivning som begrenser delstatenes mulighet til å være aktive på den utenrikspolitiske scenen. Loven er en direkte konsekvens av et forsøk fra delstaten Victoria om å åpne for tunge kinesisk investeringer i infrastruktur. Opposisjonspartiet Labor har tatt initiativ for å justere lovteksten slik at det blir mulig å stanse en 99-års leieavtale med et kinesisk selskap for en havn i Darwin.

Den siste utviklingen i handelsforbindelsene i den vestlige Stillehavsregionen kom 15. november da 15 land signerte Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), historiens mest omfattende handelsavtale med hensyn til befolkningsmengden blant avtalepartnerne. Både Australia og Kina er blant landene som har signert, og Australia gjør seg nå forhåpninger om at denne multilaterale avtalen kan erstatte et lappverk av bilaterale handelsavtaler i regionen. Håpet er at med RCEP på plass vil Kina vike fra sin nåværende gjengjeldelsespolitikk der sabotasje av den blitaerale frihandelsavtalen er det foretrukne våpenet.

Lærdom for Norge

Australia har altså foreløpig vist ryggrad og stått imot utpressning fra Beijing. Men det er mange eksempler på land som gir etter når de blir presset av Beijing: Nesten ingen muslimske land har protestert mot de grufulle overgrepene som rammer muslimer vest i Kina; Hellas nektet EU å legge fram en uttalelse til FNs menneskerettighetsråd som var kritisk til Kina. Og Norge føyet seg etter press fra Beijing da normaliseringsavtalen ble signert i 2016.

Fra det som har skjedd i forholdet mellom Australia og Kina er det tydelig at en frihandelsavtale er alt annet enn en garanti om forutsigbarhet og gode bilaterale forbindelser. Foreløpig er det ingen uttalelser fra regjeringshold som tyder på at norske myndigheter har tatt dette inn over seg. Det er i det hele tatt opprørende at Norge ikke har avsluttet forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina etter alt som har skjedd mellom Australia og Kina.

Som utgangspunkt må Norge stå fritt til å engasjere seg i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, vi må kunne kreve uavhengig granskning av mistenkt tvangsarbeid hos handelspartnere uten gjengjeldelse, og Nobelkomiteen skal selvfølgelig kunne tildele fredsprisen til en kinesisk dissident uten at Norge straffes. Men ingen av disse forholdene kan vi regne med at Beijing respekter, så lenge det kinesiske diktaturet har en verdensomspennende ambisjon om å diktere dagsorden for internasjonal politikk. Slik er det uten en frihandelsavtale. Om regjeringen når sitt mål og eksport til Kina dobles med en frihandelsavtale, så blir det mye mer kostbart å beholde råderetten over vår utenrikspolitikk, kritikk av Kinas styre er den nye blasfemien. En bilateral frihandelsavtale der Kina vil være i en overlegen maktposisjon vil undergrave norsk utenrikspolitisk selvstendighet.

Nye handelsallianser?

Hongkong-avisen South China Morning Post skrev allerede før USA-valget om et tysk initiativ til en vestlig handelsallianse. Etter at Joe Biden ble valgt til president i USA, kan det gå mot en ny vår i det transatlantiske samarbeidet, gjerne også i samarbeid med naturlige partnere i Stillehavsområdet som Japan, Sør-Korea og Australia. Da det tyske utenriksdepartementet gratulerte Biden med seieren, skrev de
we will approach the new administration [and] put forward concrete proposals on how we can close ranks as a transatlantic community […] with regard to players such as China […] We want the West to play as a team again. Only as a team will we effectively assert our shared values worldwide

I sin gjennomgang av av hva Bidens seier vil bety for relasjonene mellom USA og Europa skriver Politico at den tverrpolitiske enigheten i USA om Kina-politikken er mer offensiv enn det som har vært europeisk politikk. Men avstanden kan være i ferd med å bli mindre, med økende europeisk skepsis til deltakelse av kinesisk industri i 5G-utbygging og sterke reaksjoner på Beijings avtalebrudd i Hongkong.

I en tale den 16. november sa Biden
We make up 25% of the world’s trading capacity, of the economy of the world. We need to be aligned with the other democracies – another 25% or more – so that we can set the rules of the road.
Det er usikkert om en transatlantisk handelsallianse vil bli realisert, kanskje vil innenrikspolitiske hensyn i USA stå i veien for enighet. Men det virker sannsynlig at det går mot en eller to multilaterale samarbeidskonstellasjoner rettet mot Beijings splitt-og-hersk taktikk i bilaterale forhold.

En norsk bilateral frihandelsavtale med dagens regime i Beijing bør Norge for enhver pris unngå, for å begrense den økonomiske avhengigheten av Kina, og beholde vårt politiske handlingsrom. Det vil uansett være fullstendig hodeløst å legge fram en bilateral avtale i løpet av denne vinteren, før brikkene faller på plass i samarbeidet mellom våre tradisjonelle alliansepartnere.

Vil regjeringen åpne Pandoras eske?

Regjeringen virker bestemt på å sluttføre forhandlingene, og så legge fram en ferdigforhandlet frihandelsavtale i Stortinget. Dette vil være svært bekymringsfullt, for da vil regjeringen ha sviktet Norges langsiktige interesse av å manøvrere oss vekk fra en økt eksponering mot utpressing fra det hensynsløse regime i Beijing. Kanskje noen partier, eller noen enkeltstatsråder, vil ta dissens. Men er man oppriktig bekymret for framtiden som en frihandelsavtale vil bringe, tar man ikke dissens. Dissens vil i en slik sammenheng være et fikenblad man forsøker å skjule seg bak av hensyn til seg selv, eller sitt parti. Men det vil ikke hjelpe nasjonen; dette er en sak som er altfor viktig til at en dissens er tilstrekkelig. Forstår man hva regjeringen er i ferd med å gjøre, så må man forlate den.

Blir en avtale lagt fram for Stortinget, så er Pandoras eske åpnet: Det vil kunne bli mange næringslivsaktører med dype lommer som hyrer pr-byråenes påvirkere med velsmurte nettverk på Stortinget. Muligheten for kortsiktig gevinst fra økt eksport til Kina kan vise seg vanskelig å avvise når valgkretsens nærlingsliv banker på døren. I et valgår kan da Norges langsiktige interesser komme tapende ut.

I september terminerte Canada forhandlinger med Beijing om en frihandelsavtale uten å ha kommet til enighet. Dette mulighetsrommet finnes fortsatt for Norge. Bruk denne muligheten!

Avslutningsvis vender vi tilbake til PEN-samtalen. Næringsminister Nybø uttalte at multilaterale handelssystemer er å foretrekke:
vi ønsker oss i større grad multilaterale handelssystemer, det er det vi egentlig ønsker oss. […] Å gå inn i EU kan løse mange utfordringer for oss. Blant annet så er vi ikke alene, vi er del av en større enhet. […] bilaterale avtale med hvert enkelt land […] jeg mener det er ikke den veien vi skal gå, vi må legge til rette for disse større sammenslutningene

Håpet er ikke stort, men kanskje denne holdningen parret med en bedre forståelse av realitetene kan få Nybø og regjeringen inn på bedre tanker.

Publisert av melsomblogg

Jeg skriver om ting jeg ser og hører, som andre også ser og hører. Som regel vet jeg i utgangspunktet ikke mer om temaene enn hvem som helst. Men jeg prøver å gjøre en innsats for å se forbi den første innskytelsen -men anstrengelsen vil nok være suboptimal fra tid til annen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: